Tính năng Phone Changer Pro
1. Change device info Mi A1 & SS9
2. Change sim info
3. Backup & Restore App, Mail, Device Info
4. Tốc độ change Nhanh
5. Tốc độ backup & restore Nhanh
6. Change nhiều thông số hơn
7. API Auto
8. Viewscreen

- Thao thác đt qua màn hình PC
- Tự bật lại viewscreen sau mỗi turn change
- Hiển thị IP
- Cho phép xoay viewscreen

9. Proxy Hỗ trợ proxy (http, socks)
10. Auto - Hỗ trợ tự động đăng nhập mail
- Hỗ trợ tự động đổi pass mail
- Hỗ trợ tự động đổi recovery mail
11. Khác

- Check ip
- Quản lí xóa cài package